Volume ,Issue 3,2009 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

In Vivo Research of B-cell Immunopeptides for Neutralization or Enhancement of SARS-CoV Infection
  JIA Chun-shi,ZHU Hua,LIU Ying,DAI Xiao-wei,XIAO Chong,HUANG Lan,LIU Ya-li,MA Chun-mei,QIN Chuan
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Comparison of Monoamine Neurotransmitters in Two Morphine-dependent Rat Models
  MO Zhi-xian,LIU Ye,CHEN Jin
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment and Hemodynamics Assessment on Acute Myocardial Infarction Model in Chinese Miniswine
  LIU Tao,LIU Zheng-xiang,WEN Sha,ZUO Hou-juan,LIU Shao-wen,XIANG Shou-gui
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Model Establishment of Post-stroke Depression in Mice
  XING Dong-ming,GUO Yue-ying,YAN Bin,WANG Dao-yi,WANG Yu-gang,DU Li-jun
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishing an Animal Model of Atherosclerotic Plaque Rupture and Thrombosis by Liquid Nitrogen
  FANG Shun-miao,ZHANG Qing-hua,JIANG Zhi-xin
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
The Anti-tumor Effect of New Kind of DHA Compound and Its Effect on Caspase-3 Expression
  LIU Yan,YAO Wen-huan,SUN Ke-ren
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Pathological Observation of Duodenal Biopsy Sample on Rhesus Macaques Infected with SHIV
  LIU Ying,ZHU Hua,DAI Xiao-wei,CONG Zhe,JIANG Hong,QIN Chuan
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Adhesion of SDF-1α on Mononuclear Cell
  YAO Feng,ZHOU Jun-mei,WANG Zuo,LIU Xin,CHEN Xin,YU Jian,WU Duan-sheng
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Efficacy and Security Study of an Epidural Cooling Method to Induce Local Brain Hypothermia
  FANG Wen-hua,LIU Yun-sheng,JIANG Jiao-de
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Effects of Salinity and pH Change on the Survival of Different Daily Age Bareneck Goby Larva
  WANG Guo-dong,ZHENG Yan-jing,ZHOU Jin,CHEN Lin,LIN Zhong-ting,HUANG Ren
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Model Establishment of Neonatal Kunming Mice Infected with Human Rotavirus
  YANG Meng-meng,LUO Jia-bo,CHEN Wen,YANG Zhan-qiu,ZHANG Yan
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Morphological Observation on Denervated Skeletal by Transplantation of Skeletal Muscle by Transplantation of Satellite Cell in Rats
  ZHAO Jian-wen,YIN Huan,SU Qiu-xiang
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Heat Syndrome of Traditional Chinese Medicine
  XU Zhi-wei,CHEN Qun,SUN Qi,LIU Ya-mei,WANG Bin,CHEN Zhi-xi,LEI Wei-wei
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Influence of Stapylokinase Mutant on the Hematological Parameter of the High Fat Diet Rat
  WANG Yuan-yuan,LONG Min-hui,ZHU He,WANG Min,ZOU Min-ji,LIU Shen,XU Tao,WANG Jia-xi,XU Dong-gang
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Basic Data of Beagle Dog
  LIU Yun-zhong,GONG Bao-yong,LUO Tian-yi,CHEN Zhao-wei,WANG Chun-hua,LIN Zhen-hua,XIA Yun-feng,LIANG Jinq-iang
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Intelligent Rotational Behavior Monitor for Experiment Animal
  LIU Xin,WU You,WANG Yan,SHA Hong
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Establishment of Introcytoplasmic Sperm Injection Technology in SD Rat
  GAO Juan,YANG Bo,JIA Qing,LIU Li-jun,YU Li-li,RUI Rong,XU Ping
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Monitoring of Zoonoses of Laboratory Animals of Hunan Province
  ZHOU Ping,DONG Wei,LIU Jian-gao,LIU Yun-zhi,ZHAN Zhi-fei,SUN Zhi-liang
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Progress on the Study of the Effection of Calcium and Phosphorus Intake on the Bone Metabolism and the Morphology
  ZHAO Shuang,LIU Yuan
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]
  
Advances in Experimental Streptozotocin-induced Rodent Models of Diabetes Mellitus
  JIN Yong,ZHU Yong,WU Nan-xiang
  2009(3) [Abstract]  [View PDF]