Volume 29,Issue 11,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Effect of Axl overexpression on subcutaneous tumorigenesis of gastric cancer cell lines in nude mice
  TIAN Miaomiao, TIAN Zuhong, ZHANG Huixia, ZHANG Ying, NING Siming, NIE Yongzhan and HU Sijun
  2019,29(11):1-6 [Abstract]  [View PDF(7.30 M)]
  
Establishment and application of differential expression profiles of long non-coding RNA associated with oral squamous cell carcinoma in Chinese hamster
  WANG Xiaotang, XIAO Lanfei, GAO Jiping, LIANG Yuxiang, XUAN Ruijing, YAN Xiaoru, GAO Li and SONG Guohua
  2019,29(11):7-15 [Abstract]  [View PDF(3.70 M)]
  
Microbubble-enhanced ultrasound cavitation combined with natural killer cells augmented microwave ablation of rabbit liver VX2 tumors
  HAN Lu, GUO Kai, ZHENG Yu, ZHAO Jie, WANG Xiaowu, ZHENG Jing and LIU Honggang
  2019,29(11):16-21 [Abstract]  [View PDF(8.93 M)]
  
Establishment and optimization of a mouse model of primary liver cancer
  SUN Zhenyu, WU Hongbiao, LIU Ning, XU Yinqi, ZHOU Jian, CHEN Xuejian, WANG Wei, XU Lishan and YUAN Danping
  2019,29(11):22-27 [Abstract]  [View PDF(1.83 M)]
  
Effect of long noncoding RNA LINC00152 on the growth of human glioma xenografts in nude mice and its mechanism
  JIN Liang, JIN Ai and ZHAO Lizhi
  2019,29(11):28-33 [Abstract]  [View PDF(5.14 M)]
  
Mechanism of ginsenoside Rg3 regulation of lymphangiogenesis in nude mice bearing human lung cancer by the TGF-β1/ ERK signaling pathway
  TAO Tao, WANG Guowen, LI Qicai and LI Chuankui
  2019,29(11):34-40 [Abstract]  [View PDF(8.69 M)]
  
Effect of calycosin on PC12 cells injured by oxygen and glucose deprivation / reoxygenation
  ZHANG Xuening, JIN Xiaofei, TANG Jinglong, ZHAO Yanmeng, ZHOU Xiaohong and GAO Weijuan
  2019,29(11):41-49 [Abstract]  [View PDF(17.64 M)]
  
Long-term effects of a sublethal γ-ray total body irradiation on the long-term hematopoietic immune function in mice
  GUAN Bowen, LU Yanhua, SU Lulu, LI Chengcheng, JING Xueshuang, DONG Yinping, WANG Yueying, LI Deguan and MENG Aimin
  2019,29(11):50-57 [Abstract]  [View PDF(8.75 M)]
  
Effects of risedronate sodium combined with simvastatin on tail suspension-induced bone loss in mice
  FAN Xinhao, TIAN Faming, WANG Jingyao, ZHANG Nan, CHI bojing, ZHANG Guobin and GUO Zhibin
  2019,29(11):58-64 [Abstract]  [View PDF(2.92 M)]
  
Effects of sleep interruption on gait performance and cognitive ability of SD rats
  BU Lanlan, JIN Jian, LI Sidi and LIU Xinmin
  2019,29(11):65-70 [Abstract]  [View PDF(3.12 M)]
  
Effects of Uox gene knockout-induced spontaneous hyperuricemia on body weight, blood pressure, and blood physiological and biochemical parameters of mice
  PAN Mingzi, HE Yuwei, LI Hailong, LIANG Nan and LI Changgui
  2019,29(11):71-77 [Abstract]  [View PDF(2.28 M)]
  
In vitro verification of Cip 4 gene regulation by RXR and T4 in Mongolian gerbils using luciferase double-reporter gene system
  WANG Zhiyuan and LIU Yuehuan
  2019,29(11):78-84 [Abstract]  [View PDF(4.75 M)]
  
Establishment of an ELISA assay for the detection of mouse IgG antibody of rabies virus
  CAI Fangzhou, CHEN Qian, TONG Wei, LI Dan and WANG Wei
  2019,29(11):85-90 [Abstract]  [View PDF(760.82 K)]
  
Establishment of reference ranges for lymphocyte subsets in BALB / c mice, SD rats and cynomolgus monkeys
  JIANG Hua, WEN Hairuo, LIU Li, WANG Yanan, LI Lulu, LIU Xiaomeng, LI Wei, WANG Xin, ZHOU Xiaobing, WANG Sanlong and HUO Yan
  2019,29(11):91-97 [Abstract]  [View PDF(748.32 K)]
  
Establishment of mouse models with a humanized immune system and applications for tumor immunotherapy
  GUO Wenwen, QIAO Tianyun, ZHANG Caiqin, ZHAO Jumei and SHI Changhong
  2019,29(11):98-104 [Abstract]  [View PDF(776.41 K)]
  
Advances in understanding the mechanism by which epoxyeicosatrienoic acids protect against ischemia / reperfusion injury through the mitochondrial pathway
  YE Yongcai, CHEN Zhexuan, LI Xiang, TAN Weijiang, YANG Fenghua and ZHANG Liangqing
  2019,29(11):105-110 [Abstract]  [View PDF(756.41 K)]
  
Research progress with non-rodent species in reproductive toxicity studies
  ZHANG Yuanhui, JIANG Jiandong and KONG Weijia
  2019,29(11):111-115 [Abstract]  [View PDF(806.79 K)]
  
Advances in research on the correlation of ages between laboratory animals and humans
  CHEN Yue, SU Dan, GUI Wenjuan and SUN Xiaorong
  2019,29(11):116-122 [Abstract]  [View PDF(751.94 K)]
  
Research progress on rabbit model of cerebral hemorrhage
  QI Junfang and BAO Long
  2019,29(11):123-127 [Abstract]  [View PDF(716.95 K)]